Reklamační řád

 • 1

  Za jaké vady poskytnutých služeb odpovídáme? Jako poskytovatel služeb odpovídáme za to, že
  služba při poskytnutí nemá vady a že je poskytnuta ve shodě s objednávkou. Shodou s objednávkou
  se rozumí zejména to, že služba odpovídá jejímu popisu a že trvá po uvedenou dobu.

 • 2

  Jaká je záruční doba? Poskytované služby je možné reklamovat v průběhu jejich poskytování.
  Skryté vady reklamujte bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozvíte.

 • 3

  Jaká práva z vadného plnění máte? V případě, že byla vadně poskytnuta služba, máte právo na
  bezplatnou nápravu. Není-li provedení nápravy možné, máte právo na přiměřenou slevu z ceny
  služby.

 • 4

  Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit? Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:

  • jste o vadě před poskytnutím služby věděli
  • jste vadu služby sami způsobili.
 • 5

  Jak postupovat při reklamaci? Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady.
  Reklamaci lze uplatnit ústně v průběhu poskytování služby, a dále vždy písemně, a to tak, že vadu
  označíte nebo oznámíte, jak se projevuje na adrese Jugoslávských partyzánů 1089/15 Praha 6 – Dejvice 160 00 a to osobní návštěvou v předem domluvený čas, tak abychom vadu služby mohli zdokumentovat.

 • 6

  Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo
  z odpovědnosti za vady poskytnuté služby.

Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne
uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám vystavíme
písemné potvrzení.

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 2.5.2023