Všeobecné obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb a prodávajícím produktů (služby uvedené na www.kosmeobeauty.cz v provozovně Jugoslávských partyzánů 1089/15160 00 Praha 6-Dejvice, kupujícím poskytovaných služeb nebo produktů.
Provozovatel poskytuje kosmetické služby a pedikúru na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem. Objednáním konkrétního termínu ošetření nebo objednáním dárkového poukazu (osobně, telefonicky, e-mailem, SMS) projevuje kupující svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele. Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami, má možnost služby salonu nevyužít.

2. Objednávka služeb

Termín návštěvy
Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy.
Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s
uzavřením smlouvy (náklady na telefonní hovory, internetové připojení) si hradí zákazník
sám.
Termín návštěvy je potřeba dohodnout a rezervovat předem (osobně, telefonicky, e-mailem,
online rezervačním systémem). Objednaný termín se stává závaznou objednávkou a je
považován za uzavření smlouvy o poskytování služeb. Tato smlouva se uzavírá v českém
jazyce.
Přeobjednání
Pokud se nemůžete v dohodnutém termínu na objednané ošetření dostavit, informujte o tom
předem telefonicky (tel.: 733 729 161) e-mailem (e-mail: iivveett612@gmail.com), nejpozději
však 24 hodin před zahájením ošetření.

Nedostavíte-li se opakovaně na objednanou službu bez omluvy minimálně 24 hodin předem,
vyhrazujeme si právo takového zákazníka vyřadit z databáze zákazníků a na další ošetření
neobjednat.
Předčasný příchod
K čekání jsou v naší provozovně určeny prostory čekárny. Prosíme Vás, abyste přicházeli na
ošetření dříve než 15 minut před plánovaným ošetřením. Prosíme Vás o ohleduplnost,
pokud probíhá ošetření jiné klientky.
Pozdní příchod
Dostavíte-li se se zpožděním po dohodnutém termínu, bude objednaná služba provedena ve
zkráceném rozsahu, tak že skončí v původně stanoveném čase. Berte prosím na vědo mí,
že u některých služeb kratšího časového rozsahu výše uvedené aplikovat nelze a pokud
přijdete s více než 15 minutovým zpožděním, k čerpání služby již dojít nemusí. Zkrácení
služby nebo neprovedení služby z důvodu pozdního příchodu zákazníka nemá vliv na cenu
objednané služby. Cena služby je účtována podle objednané služby.
Dárkové poukazy
Má-li zákazník dárkový poukaz na konkrétní službu nebo hodnotu a nedostaví-li se bez
omluvy, dárkový poukaz bude považován za vyčerpaný. Je-li dárkový poukaz vystaven na
nominální částku, je částka v hodnotě objednané služby odečtena z hodnoty certifikátu.
Dárkový poukaz lze vyčerpat pouze na služby na poukaze uvedených, nelze ho využít na
nákup produktů. Dárkový poukaz lze plně vyčerpat pouze po dobu jeho platnosti, která je
vyznačena na dárkovém poukazu. Dárkový poukaz je platný pouze po dobu uvedenou na
poukazu. Poté pozbývá platnosti a kupující nemá nárok na vrácení zaplacené částky. Na
ošetření hrazené dárkovým poukazem je nezbytné se objednat minimálně 14 dní předem,
jinak nejsme schopni garantovat termín do konce platnosti poukazu.
Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit před začátkem ošetření pro ověření platnosti.
Pokud zákazník nenahlásí dárkový poukaz při objednávce ošetření, nemusí být akceptován
pro platbu. Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost.
Dárkový poukaz je nezbytné přinést na ošetření.
Odmítnutí služby
Služba může být odmítnuta v těchto případech:
a) zákazník trpí kontraindikacemi, které jsou uvedeny u každého ošetření
b) zákazník se dostaví na ošetření v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
c) zákazník se dostaví na ošetření se zdravotními problémy
d) zákazník se dostaví na ošetření v nevyhovujícím hygienickém stavu

e) zákazník se během objednání nebo služby vyjadřuje nepřístojným způsobem, působí
hluk, uráží poskytovatele služeb nebo obtěžuje svými projevy chování ostatní zákazníky
salonu
f) u zákazníka se v minulosti potvrdila alergická reakce související s použitím materiálů,
které se při poskytování služby běžně používají. Zákazník je povinen na tuto skutečnost
provozovatele služeb s dostatečným předstihem upozornit (při objednání služby) a tato
skutečnost nezakládá oprávnění k reklamaci již provedené služby.
Osobní věci a cennosti
Osobní věci je zákazník povinen si vzít s sebou do kabiny, kde je poskytována služba, za
případné ztráty věcí zákazníka před, během a po ošetření a za věci odložené v prostoru
čekárny nebo recepce salon neručí.
Ceníky
Ceníky jsou k nahlédnutí ve studiu a na webových stránkách provozovatele
www.kosmeobeauty.cz Ceny platí pro základní provozní dobu v pracovních dnech od
pondělí do neděle.
Nejsme plátci DPH.
Prodej produktů
Produkty lze reklamovat pouze v původním balení a neotevřené a to v zákonné době a
zákonným způsobem.

3. Reklamace služeb

Reklamace se uplatňuje před zaplacením služby. Ve výjimečném případě může zákazník uplatnit reklamaci později. Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi. Vzor reklamačního protokolu je k dispozici na vyžádání. Podnikatel se vyjádří k reklamaci nejpozději do 30 dní od uplatnění reklamace.

4. GDPR

Osobní údaje shromažďujeme z titulu oprávněného zájmu. Pokud požadujete Vaše osobní údaje vymazat z naší databáze, prosím informujete nás osobně po předchozí dohodě. Požadavek na výmaz Vašich údajů je nezbytné podat písemně na adrese provozovny.

5. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

Pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz

Platnost a účinnost

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 2.5. 2023.